Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Kontado: Opdrachtnemer, gevestigd te Bunschoten-Spakenburg onder KvK nr. 74011626.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Kontado de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die de Kontado verricht in het kader van de geaccepteerde opdracht.
 4. Partijen: Kontado en Opdrachtgever samen.
 5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden waaronder de Kontado haar werkzaamheden verricht jegens Opdrachtgever (hierna: AV).
 6. Service Level Agreement: Nadere afspraken op maat uitgewerkt in een document wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten en wanneer (hierna: SLA).

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kontado.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende AV van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. De AV van Kontado prevaleren boven andere voorwaarden.
 4. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kontado, voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en Kontado zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. De strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling wordt hierbij dan zoveel als mogelijk in acht genomen.
 6. Wanneer Kontado niet steeds strikte naleving verlangt van deze AV, betekent die niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Kontado zal ook niet het recht verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze AV te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Kontado zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidsduur zal altijd vermeld worden op de offerte.
 3. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Alle prijzen die Kontado hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 6. Kontado heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen
 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Kontado prijsaanpassingen meedelen aan Opdrachtgever.

Artikel 4: Aanvaarding van de overeenkomst

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Kontado zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Kontado slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 3. Zodra de door Kontado en Opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, door Kontado is ontvangen, komt de overeenkomst tot stand. Dit is onverminderd de verplichting om aan Kontado honorarium en kosten te voldoen, indien er al werkzaamheden zijn verricht in opdracht van de Opdrachtgever, alvorens de offerte ondertekend retour is ontvangen door Kontado.
 4. De door Kontado en Opdrachtgever ondertekende offerte wordt geacht als opzet voor de overeenkomst tussen partijen. Nadere afspraken worden in een SLA uitgewerkt en tezamen met de offerte gezien als overeenkomst die juist en volledig is weergegeven.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Kontado en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever Kontado schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Partijen kunnen samen besluiten om onder andere voorwaarden de overeenkomst te continueren, na hierover schriftelijk overeen te zijn gekomen.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kontado voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, wordt bepaald door Kontado.
 3. Kontado heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. Kontado aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die verricht zijn door derden.
 5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.
 6. Het is verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Kontado tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Kontado tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Kontado zal niet eerder extra werkzaamheden verrichten en in rekening brengen bij Opdrachtgever, indien daarover schriftelijke overeenstemming is gekomen.
 9. Wanneer er sprake is van meerwerk, zal dit tijdig aangegeven worden bij de Opdrachtgever en worden deze uren conform het dan geldende uurtarief in rekening gebracht. Aan het einde van het boekjaar zal een evaluatie met de Opdrachtgever plaatsvinden om te beslissen of het meerwerk herhaaldelijk is en daarmee het tarief vanuit de offerte aangepast dient te worden.
 10. De overeenkomst mag Kontado in verschillende fasen uitvoeren en het aldus uitgevoerde deel afzonderlijk factureren.

Artikel 7: Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Kontado. De wijze waarop en tijdigheid van het verstrekken van deze informatie, zijn nader bepaald in de SLA.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Kontado de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kontado redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verplicht om Kontado te informeren wanneer aan een van de volgende punten wordt voldaan:
  1. Opdrachtgever is van plan (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen.
  2. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
  3. Opdrachtgever van plan is haar faillissement in te dienen.
  4. Er bekend is dat een of meer van haar schuldeisers Opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd.
  5. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Kontado is verplicht, met uitzondering van wettelijke verplichting tot openbaarmaking, de door Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Tevens zijn de door Kontado aan Opdrachtgever verstrekte adviezen of al dan niet andere schriftelijke uitingen, niet bedoeld om derden hiervan te voorzien of openbaar te maken.
 3. Werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen etc. worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst, eigendom van Kontado.
 4. Bij schending van de bepalingen omtrent de geheimhoudingsplicht zal Kontado de Opdrachtgever een boete opleggen ter hoogte van €2.500.

Artikel 9: Opschorting/beëindiging overeenkomst

 1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Kontado toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kontado niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kontado in verzuim is.
 3. Kontado heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, danwel te ontbinden, indien de Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Kontado kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. In die zin, dat Kontado de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat deze zonder enige schade overgedragen kan worden aan Opdrachtgever c.q. een door de Opdrachtgever aangewezen derden.
 6. Voor zover de werkzaamheden van Kontado inzake de overdracht, kosten met zich mee brengt, worden deze bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Mochten er nog verplichtingen openstaan van de Opdrachtgever aan Kontado, zal pas tot overdracht worden overgegaan totdat deze verplichtingen zijn voldaan. Hierin beroept Kontado zich op haar retentierecht, art 3:290 BW.
 8. De aan Kontado gegeven opdracht vervalt niet door het overlijden van de Opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen zullen overgaan op haar rechtsvolger.
 9. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of op een andere manier in financiële problemen zit, heeft Kontado het recht om de overeenkomst tussen Partijen op te zeggen.

Artikel 10: Betaling

 1. Betalingen door Opdrachtgever dienen uitsluiten gedaan te worden in euro’s, zonder enige opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook, door storting of overmaking op de op de factuur vermeldde bankrekening, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeldt op de factuur.
 2. Alle facturen, ook al zijn de betaaltermijnen hiervan nog niet verstreken, worden direct opeisbaar indien Opdrachtgever in verzuim is.
 3. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is Kontado gerechtigd vanaf dat moment 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 4. Mocht de Opdrachtgever zich niet houden aan haar betalingsverplichtingen en moet Kontado hierdoor gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten maken, komen deze ten laste van de Opdrachtgever.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kontado op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Als Kontado een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Kontado verschuldigd zijn.
 7. Kontado heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens de rente en tenslotte de opeisbare facturen, die het langste open staan. Indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van betaling aanwijst, kan Kontado dit aanbod tot betaling weigeren zonder daardoor in verzuim te komen.

Artikel 11: Reclames

 1. Reclames die betrekking hebben op verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 (dertig) dagen, na het verzenden van de hieruit voortvloeiende stukken en/of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, te worden ingediend.
 2. Heeft de reclame betrekking op een factuur, dan dienen deze binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur te worden ingediend.
 3. Wanneer er sprake is van een terechte reclame, dan heeft de Opdrachtgever de keuze tussen het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, of een aanpassing in het in rekening gebrachte bedrag.

Artikel 12: Termijnen

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dit schriftelijk overeen is gekomen.
 2. Indien de Opdrachtgever aan Kontado een vooruitbetaling verschuldigd is of zij voor de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden afgerond dienen te worden pas in wanneer de volledige betaling is ontvangen of wanneer de benodigde gegevens en/of bescheiden ter beschikking gesteld zijn.
 3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet ontbonden worden door de Opdrachtgever wegens termijnoverschrijding, tenzij Kontado een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog uit te voeren en Kontado dan ook niet binnen deze termijn de opdracht gedeeltelijk of geheel uitvoert.

Artikel 13: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Kontado in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan Kontado kan worden toegerekend in een van de wil van Kontado onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kontado kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals pandemie, opstand, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachtse stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kontado 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kontado er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie langer dan 2 (twee) maanden duurt, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Kontado is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Kontado is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Kontado aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Kontado is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Kontado aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode waarin deze werkzaamheden zijn verricht.
 5. Kontado heeft te allen tijden het recht om de gedane schade, waarvoor zij aansprakelijk is gesteld, ongedaan te maken.
 6. Mochten er gegevens en/of bescheiden beschadigd of teniet gaan tijdens vervoer of verzending per post, dan is Kontado hier nooit aansprakelijk voor.
 7. Elke aansprakelijkheid van Kontado vervalt uiterlijk 1 jaar (12 maanden) na de termijn waarin de werkzaamheden zijn verricht.
 8. Elke aansprakelijkheid van Kontado vervalt indien zij niet bij een eventuele belastingcontrole van Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld hierbij aanwezig te zijn, betreffende tekortkoming te herstellen en Opdrachtgever Kontado bij eventuele verdere werkzaamheden naar aanleiding van deze tekortkoming, niet heeft betrokken.

Artikel 15: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Kontado tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kontado geleverde diensten die voortgekomen zijn vanuit de overeenkomst.
 2. Als de Opdrachtgever kan aantonen dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Kontado, vervalt de plicht van Opdrachtgever tot vrijwaring van Kontado.

Artikel 16: Vervaltermijn

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Kontado in verband met het verrichten van werkzaamheden door Kontado, in ieder geval na 1 jaar (12 maanden) na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 17: Wijzigingen

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomt dienovereenkomstig aan.
 2. Kontado is gerechtigd deze AV te wijzigen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 4. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kontado zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.
 5. De Nederlandse tekst van de AV is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kontado is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Bunschoten-Spakenburg, 15 september 2022